تبلیغات
خرید گیرنده دیجیتال کامپیوتر

خرید گیرنده دیجیتال کامپیوتر
اگر تلویزیون LEDو LCD شما دارای گیرنده دیجیتال نیست و شما فقط کانال های آنالوگ را مشاهده میکنید توصیه میکنیم این مطلب را مطالعه نمایید .  تاکید میکنم اگر توان کافی برای مدیریت عملیات زیر را ندارید آنرا به یک فرد آشنا به سیستم های الکترونیکی بسپارید و در صدد انجام این نباشید .

  برای فعال نمودن نیونر دیجیتال در مدل های 2010 به بالا در تلویزیون های LG مراحل زیر را دنبال نمایید .یکی از معروفترین مدل های این گروه که توانایی فعال شدن را دارد مدل 4500 LED LG است .  از روی ریمومت سرویس دکمه adjرا میزنیم بعد پسورد (pasword 0413) وارد میکنیم. در مرحله بعد گزینه 5 یا همون کشور را انتخاب میکنیم سپس عدد 12 را به 16 تبدیل میکنیم وokمیزنیم زبان وتنظیم خانگی را میزنم حالا تلوزیون شما دیجیتال میشود


اولین نکته ضروری این است که بدانیم لزوما همه نیاز به خرید دستگاه گیرنده دیجیتال ندارند. به طور کلی تلویزیون های خانگی از نظر نوع گیرنده ها به دو نوع دسته بندی می شوند. تلویزیون آنالوگ و تلویزیون دیجیتال.
● تلویزیون های قدیم که از فناوری لامپ تصویر برای نمایش تصاویر استفاده میکنند عموما تلویزیون آنالوگ هستند. اگر از این تلویزیون ها در خانه دارید نیاز به خرید دستگاه گیرنده دیجیتال می باشید.
● تلویزیون های دیجیتال که در ساختمات داخلی خود از فناوری دییجیتال برخوردارند . همه ی LED و LCD های ساخت ۲۰۱۱ به بعد از فناوری دیجیتال استفاده می کنند . البته در برخی از ال سی دی های ساخت قبل از ۲۰۱۱ نیز گیرنده های دیجیتال تعبیه شده است . در صورتی که شما در خانه از این LCD ﻭ LED ها دارید نیاز به خرید گیرنده مجزا ندارید.  نکته دیگر اینکه برای دریافت شبکه دیجیتال نیاز به آنتن خاصی ندارید و همان آنتنی که تا به حال استفاده می کردید کفایت می کند . البته باید نوع کابل و اتصالات را چک کنید و از عدم وجود زنگ یا خوردگی در آنها اطمینان حاصل کنید تا در دریافت تصاویر اشکالی به وجود نیاید .

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
1– ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ MENU ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ  ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .
 -۲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
 -۳ ﺩﮐﻤﻪ OK ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .
 -۴ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ.  ﺁﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﺁﻧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻏﻮﺏ ( ﺳﯿﻢ ﮐﻮﺍﮐﺴﯿﺎﻝ ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ) ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
  -۱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ MENU ) ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .
-۲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
-۳ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .
 -۴ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ( ﻭ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺁﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ (ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ) ﺩﺭ ستاپ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ %۵۱ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
 -۵ ﺣﺎﻝ ﺩﮐﻤﻪ OK ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ . -۶ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ


نکات خیلی مهم :
الف)از دستکاری گزینه ها در منوی مخفی خودداری کنید زیرا ممکن است تلویزیون شما نیاز به تعمیر کار پیدا کند  ب)در منوی مخفی از گزینه tuner می توانیم تیونر گیرنده کانالهای دیجیتال را انتخاب کنیم.بهتر است این گزینه را روی اتوماتیک قرار دهیم.در تصویر دوم همانطور که مشاهده میکنید تیونر روی گزینه SEC-atv قرار دارد .  ج)بعضی از LED ها با آنکه منوی جستجوی دیجیتال دارند اما به علت نداشتن  قطعه سخت افزاری tuner قادر به دریافت کانال دیجیتال نیستند پس بهتر است با مراجه به سایت سامسونگ از وجود tuner  در تلویزیون خود اطمینان حاصل کنید.  د)قبل از همه این کارها باید در شهر شما فرستنده دیجیتال وجود داشته باشد
Image result for ‫فواید گیرنده دیجیتالی‬‎

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ در گیرنده دیجیتال

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ:ﻣﺒﺪﻝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﮐﻠﯿﺪ ‘Input’ ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ
ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﻟﺖ A/V ﯾﺎ HDMI ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ( ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ:ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﯾﺪ ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﮐﻤﻪ ‘MENU’ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ) .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ :
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭﺭﻭﺩﯼ ( ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﯼ ) ﺍﺯ ۶۰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ:ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :
ﺍﮔﺮ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﮐﻤﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ .طبقه بندی: نصب گیرنده دیجیتال،
[ شنبه 11 دی 1395 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ رویا نوری ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره ما
پشتیبانی و مشاوره رایگان قیل و بعد از خرید
در صورت آنلاین بودن واحد مشاوره فروشگاه هندزفری بلوتوث روی پشتیبان كلیك نمایید در غیر اینصورت بر روی تماس با ما كلیك نمایید در عرض چند ساعت به سوال شما پاسخ داده می شود یا از طریق پیامک به 50002030235 سایت هندزفری بلوتوث مشکلات خود را بپرسید
ارسال سوال به ما تماس با ما
موضوعات فروشگاه
آرشیو محصولات
آمار فروشگاه
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
امکانات فروشگاه